Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gbp-komprachcice.pl/.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa nie jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W szczególności strona wykazuje błędy kaskadowych arkuszy stylów (CSS) oraz błędy kodowania HTML. Błędy te wykazywane są przez automaty służące do testowania zgodności ze standardem WCAG (walidatory stron internetowych). Należy jednak podkreślić, że wszystkie znane nam przeglądarki internetowe świetnie sobie radzą z obsługą takich błędów i są one dla użytkownika w zasadzie niewidoczne.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Barbara Langner, kontakt@gbp-komprachcice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 464 61 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2017-02-15.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-070 Komprachcice, ul. Opolska 3
Tel.: +48
77 464 61 58
E-mail: kontakt@gbp-komprachcice.pl
Strona internetowa: https://gbp-komprachcice.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie nie funkcjonują skróty klawiszowe.

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek biblioteki w Komprachcicach to jest budynek przy ul. Opolskiej 3 nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Na dzień dzisiejszy budynek filii w Domecku nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na stronie internetowej oraz w budynkach brak dostępności tłumacza migowego.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.